Afrikaans - Explore the Science & Experts | ideXlab

Scan Science and Technology

Contact Leading Edge Experts & Companies

Afrikaans

The Experts below are selected from a list of 20235 Experts worldwide ranked by ideXlab platform

Afrikaans – Free Register to Access Experts & Abstracts

Caro A. Van Aardt – One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

 • Postulêre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans – ‘n ondersoek vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief
  , 2016
  Co-Authors: Catharina Adriana Breed, Caro A. Van Aardt

  Abstract:

  Opsomming Die grammatikale funksie wat liggaamshoudingwerkwoorde, oftewel postulere werkwoorde (spesifiek die werkwoorde sit, staan, le en loop ) in geskrewe StandaardAfrikaans verrig, is taamlik omvattend beskryf in bestaande Afrikaanse taalkundenavorsing. Die postulere werkwoord word algemeen in Afrikaans – net soos in Nederlands – aangewend om progressiewe betekenis uit te druk. Die vraag kan egter gevra word of dit op dieselfde wyse gebruik word in ander gebruikskontekste of varieteite van Afrikaans. Daar is immers reeds twee opvallende verskille in die wyse waarop Griekwa-Afrikaans, ‘n streeksvarieteit van Afrikaans, en StandaardAfrikaans, postulere werkwoorde grammatikaal aanwend. Eerstens kan die bindingspartikel en uit die Griekwa-Afrikaanse V POS en V INF – konstruksie weggelaat word, terwyl dit in StandaardAfrikaans nie die geval is nie. Tweedens verskil die frekwensies van die postulere werkwoorde in StandaardAfrikaans en Griekwa-Afrikaans. Van die vier postulere werkwoorde kom loop verreweg die meeste voor in Griekwa-Afrikaans, terwyl sit die mees frekwente grammatikale postulere werkwoord in StandaardAfrikaans is. Vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief kan sowel die vormlike as die frekwensieverskil tussen die StandaardAfrikaanse en Griekwa-Afrikaanse konstruksies ‘n sterk aanduiding daarvan wees dat die werkwoorde nie tot dieselfde mate gegrammatikaliseer het in die twee varieteite nie. In hierdie artikel word daar derhalwe verder vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief ondersoek ingestel na die moontlike verskillende grammatikale gebruike of aanwending van postulere werkwoorde in gesproke Griekwa-Afrikaans en geskrewe StandaardAfrikaans, om sodoende ter illustrasie aan te toon dat die bestaande beskrywing van die StandaardAfrikaanse grammatikale postulere konstruksie, nie voldoende is om ook te geld as ‘n beskrywing van die konstruksie in niestandaardvarieteite van Afrikaans nie. Sleutelwoorde : postulere werkwoorde, Griekwa-Afrikaans, StandaardAfrikaans, grammatikalisering Abstract The grammatical functions that postural verbs (specifically the verbs sitting , standing , lying and walking ) perform in written standard Afrikaans, is described quite extensively in existing Afrikaans linguistics research. The postural verb is commonly used in Afrikaans – similar to Dutch – to express progressive meaning. The question may, however, be asked whether it is used in the same way in non-standard language contexts or regional varieties of Afrikaans. There are, after all, already two notable differences in the way that Griekwa Afrikaans, a regional variety of Afrikaans, and Standard Afrikaans uses postural verbs grammatically. Firstly, the en conjunction in Griekwa Afrikaans V POS en construction may be omitted, while this is not the case regarding Standard Afrikaans. Secondly, there is a difference in frequencies between the postural verbs in Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans. Of the four posture verbs, loop ( ‘walking’ ) is by far the most common in Griekwa Afrikaans, while sit ( ‘sitting’ ) is the most frequent grammatical postural verb in standard Afrikaans. From a grammaticalisation perspective, both the formalistic and the frequency differences between the Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans constructions can be a strong indication that the verbs are not grammaticalised to the same extent in these two varieties. In this article we aim to investigate the possible differences in grammatical use or application of postural verbs in spoken Griekwa Afrikaans and written Standard Afrikaans to illustrate –from a grammaticalisation perspective – that the existing description of the Standard Afrikaans grammatical postural construction is not adequate to also serve as a description of the construction in non-standardised language varieties of Afrikaans. Keywords : postural verbs, Griekwa Afrikaans, Standard Afrikaans, grammaticalisation

 • Postulêre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans – ʼn ondersoek vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief
  , 2016
  Co-Authors: Catharina Adriana Breed, Caro A. Van Aardt

  Abstract:

  Die grammatikale funksie wat liggaamshoudingwerkwoorde – oftewel postulere werkwoorde –spesifiek die kardinale werkwoorde sit, staan, le en loop in geskrewe StandaardAfrikaans verrig, is taamlik omvattend beskryf in bestaande Afrikaanse taalkundenavorsing. Die postulere werkwoord word algemeen in Afrikaans – net soos in Nederlands – aangewend om progressiewe betekenis uit te druk. Die vraag kan egter gevra word of dit op dieselfde wyse gebruik word in ander gebruikskontekste of varieteite van Afrikaans. In hierdie verband kan daar reeds op twee opvallende verskille gewys word in die wyse waarop Griekwa-Afrikaans, ʼn streekvarieteit van Afrikaans, en StandaardAfrikaans postulere werkwoorde grammatikaal aanwend. Eerstens kan die bindingspartikel en uit die Griekwa-Afrikaanse V POS en V INF -konstruksie weggelaat word, terwyl dit in StandaardAfrikaans nie die geval is nie. Tweedens verskil die frekwensies van die postulere werkwoorde in StandaardAfrikaans en Griekwa-Afrikaans. Van die vier postulere werkwoorde kom loop verreweg die meeste voor in Griekwa-Afrikaans, terwyl sit die mees frekwente grammatikale postulere werkwoord in StandaardAfrikaans is. Vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief kan sowel die vormlike as die frekwensieverskil tussen die StandaardAfrikaanse en Griekwa-Afrikaanse konstruksies ʼn aanduiding wees dat die werkwoorde nie tot dieselfde mate gegrammatikaliseer het in die twee varieteite nie. In hierdie artikel word daar verder vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief ondersoek ingestel na die moontlike verskillende grammatikale gebruike of aanwending van postulere werkwoorde in gesproke Griekwa-Afrikaans en geskrewe StandaardAfrikaans. Daar word geargumenteer dat die bestaande beskrywing van die StandaardAfrikaanse grammatikale postulere konstruksie nie voldoende is om ook te geld as ʼn beskrywing van die konstruksie in niestandaardvarieteite van Afrikaans nie. Sleutelwoorde: postulere werkwoorde, Griekwa-Afrikaans, StandaardAfrikaans, grammatikalisering English Abstract The grammatical functions that postural verbs (specifically the verbs sit, stand, lie and walk ) perform in written Standard Afrikaans, is described quite extensively in existing Afrikaans linguistics research. The postural verb is commonly used in Afrikaans – similar to Dutch – to express progressive meaning. However, the question may, be asked whether it is used in the same way in non-standard language contexts or regional varieties of Afrikaans. There are, after all, already two notable differences in the way that Griekwa Afrikaans, a regional variety of Afrikaans, and Standard Afrikaans uses postural verbs grammatically. Firstly, the en conjunction in Griekwa Afrikaans V POS en construction may be omitted, while this is not the case in Standard Afrikaans. Secondly, there is a difference in frequencies between the postural verbs in Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans. Of the four posture verbs, loop (“walk”) is by far the most common in Griekwa Afrikaans, while sit (“sit”) is the most frequent grammatical postural verb in Standard Afrikaans. From a grammaticalisation perspective, both the formalistic and the frequency differences between the Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans constructions can be an indication that the verbs are not grammaticalised to the same extent in these two varieties. In this article, we aim to investigate the possible differences in grammatical use or application of postural verbs in spoken Griekwa Afrikaans and written Standard Afrikaans to illustrate – from a grammaticalisation perspective – that the existing description of the Standard Afrikaans grammatical postural construction is not adequate to also serve as a description of the construction in nonstandardised varieties of Afrikaans. Keywords: postural verbs, Griekwa Afrikaans, Standard Afrikaans, grammaticalisation

Elvis Saal – One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

 • Halala Afrikaans, Daniel Hugo (Red.) : boekresensie
  Tydskrif vir Letterkunde, 2017
  Co-Authors: Elvis Saal

  Abstract:

  Die titel van die boek Halala Afrikaans is ‘n sinspeling op die bekende liedjie Halala Afrika van Johannes Kerkorrel waarin hy beskryf hoe Afrika was en hoe dit oor die eeue heen verander het sedert die koms van Jan van Riebeeck. Op soortgelyke wyse word in Halala Afrikaans die storie van Afrikaans vertel, beginnende by die nedersettingsgeskiedenis van Afrikaans tot by die huidige vele gesigte van Afrikaans. Die woord halala (wat in verskeie Afrika-tale gebruik word) kan beteken “om te vier” en “geluk te wens”. Die titel kan dui op ‘n viering van en / of gelukwensing aan dit wat Afrikaans (in ‘n betreklik kort tydjie) bereik het.

 • To use or not to use teenage Afrikaans in HIV prevention messages directed at Afrikaans teenagers in Pretoria
  , 2012
  Co-Authors: Elvis Saal

  Abstract:

  The high HIV prevalence among young people makes them a prime target for HIV prevention campaigns, such as South Africa’s “loveLife” campaign. One way to deliver document-mediated HIV messages directed at the youth is to use a language style to which they can relate. Drawing on the Communication Accommodation Theory and Language Expectancy Theory it is argued that teenagers are more likely to view the writer and the teenage variety favourably if they identify with the teenage variety in the print media. In this study two teenage slang versions of the same HIV message were examined. One version was an English teenage variety (hereafter the “loveLife variety”) as used by loveLife in the print media.  The other version was a teenage Afrikaans constructed by the Afrikaans teenagers themselves (hereafter “authentic teenage Afrikaans”). These two teenage varieties were not only compared to each other, but also to a standard Afrikaans version of the message. Two authentic teenage Afrikaans varieties – clearly running along the previous racial lines of “coloured” and “white” – were identified. This study indicates a generally unfavourable reaction to the (English) loveLife variety by both the Coloured Afrikaans and White Afrikaans teenage groups. The Coloured Afrikaans teenagers viewed their authentic teenage Afrikaans (and the standard Afrikaans) very favourably and appropriate for HIV health communication. White Afrikaans teenagers viewed the use of their authentic teenage Afrikaans in document-mediated HIV messages as highly inappropriate.

Catharina Adriana Breed – One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

 • Postulêre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans – ‘n ondersoek vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief
  , 2016
  Co-Authors: Catharina Adriana Breed, Caro A. Van Aardt

  Abstract:

  Opsomming Die grammatikale funksie wat liggaamshoudingwerkwoorde, oftewel postulere werkwoorde (spesifiek die werkwoorde sit, staan, le en loop ) in geskrewe StandaardAfrikaans verrig, is taamlik omvattend beskryf in bestaande Afrikaanse taalkundenavorsing. Die postulere werkwoord word algemeen in Afrikaans – net soos in Nederlands – aangewend om progressiewe betekenis uit te druk. Die vraag kan egter gevra word of dit op dieselfde wyse gebruik word in ander gebruikskontekste of varieteite van Afrikaans. Daar is immers reeds twee opvallende verskille in die wyse waarop Griekwa-Afrikaans, ‘n streeksvarieteit van Afrikaans, en StandaardAfrikaans, postulere werkwoorde grammatikaal aanwend. Eerstens kan die bindingspartikel en uit die Griekwa-Afrikaanse V POS en V INF – konstruksie weggelaat word, terwyl dit in StandaardAfrikaans nie die geval is nie. Tweedens verskil die frekwensies van die postulere werkwoorde in StandaardAfrikaans en Griekwa-Afrikaans. Van die vier postulere werkwoorde kom loop verreweg die meeste voor in Griekwa-Afrikaans, terwyl sit die mees frekwente grammatikale postulere werkwoord in StandaardAfrikaans is. Vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief kan sowel die vormlike as die frekwensieverskil tussen die StandaardAfrikaanse en Griekwa-Afrikaanse konstruksies ‘n sterk aanduiding daarvan wees dat die werkwoorde nie tot dieselfde mate gegrammatikaliseer het in die twee varieteite nie. In hierdie artikel word daar derhalwe verder vanuit ‘n grammatikaliseringsperspektief ondersoek ingestel na die moontlike verskillende grammatikale gebruike of aanwending van postulere werkwoorde in gesproke Griekwa-Afrikaans en geskrewe StandaardAfrikaans, om sodoende ter illustrasie aan te toon dat die bestaande beskrywing van die StandaardAfrikaanse grammatikale postulere konstruksie, nie voldoende is om ook te geld as ‘n beskrywing van die konstruksie in niestandaardvarieteite van Afrikaans nie. Sleutelwoorde : postulere werkwoorde, Griekwa-Afrikaans, StandaardAfrikaans, grammatikalisering Abstract The grammatical functions that postural verbs (specifically the verbs sitting , standing , lying and walking ) perform in written standard Afrikaans, is described quite extensively in existing Afrikaans linguistics research. The postural verb is commonly used in Afrikaans – similar to Dutch – to express progressive meaning. The question may, however, be asked whether it is used in the same way in non-standard language contexts or regional varieties of Afrikaans. There are, after all, already two notable differences in the way that Griekwa Afrikaans, a regional variety of Afrikaans, and Standard Afrikaans uses postural verbs grammatically. Firstly, the en conjunction in Griekwa Afrikaans V POS en construction may be omitted, while this is not the case regarding Standard Afrikaans. Secondly, there is a difference in frequencies between the postural verbs in Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans. Of the four posture verbs, loop ( ‘walking’ ) is by far the most common in Griekwa Afrikaans, while sit ( ‘sitting’ ) is the most frequent grammatical postural verb in standard Afrikaans. From a grammaticalisation perspective, both the formalistic and the frequency differences between the Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans constructions can be a strong indication that the verbs are not grammaticalised to the same extent in these two varieties. In this article we aim to investigate the possible differences in grammatical use or application of postural verbs in spoken Griekwa Afrikaans and written Standard Afrikaans to illustrate –from a grammaticalisation perspective – that the existing description of the Standard Afrikaans grammatical postural construction is not adequate to also serve as a description of the construction in non-standardised language varieties of Afrikaans. Keywords : postural verbs, Griekwa Afrikaans, Standard Afrikaans, grammaticalisation

 • Postulêre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans – ʼn ondersoek vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief
  , 2016
  Co-Authors: Catharina Adriana Breed, Caro A. Van Aardt

  Abstract:

  Die grammatikale funksie wat liggaamshoudingwerkwoorde – oftewel postulere werkwoorde –spesifiek die kardinale werkwoorde sit, staan, le en loop in geskrewe StandaardAfrikaans verrig, is taamlik omvattend beskryf in bestaande Afrikaanse taalkundenavorsing. Die postulere werkwoord word algemeen in Afrikaans – net soos in Nederlands – aangewend om progressiewe betekenis uit te druk. Die vraag kan egter gevra word of dit op dieselfde wyse gebruik word in ander gebruikskontekste of varieteite van Afrikaans. In hierdie verband kan daar reeds op twee opvallende verskille gewys word in die wyse waarop Griekwa-Afrikaans, ʼn streekvarieteit van Afrikaans, en StandaardAfrikaans postulere werkwoorde grammatikaal aanwend. Eerstens kan die bindingspartikel en uit die Griekwa-Afrikaanse V POS en V INF -konstruksie weggelaat word, terwyl dit in StandaardAfrikaans nie die geval is nie. Tweedens verskil die frekwensies van die postulere werkwoorde in StandaardAfrikaans en Griekwa-Afrikaans. Van die vier postulere werkwoorde kom loop verreweg die meeste voor in Griekwa-Afrikaans, terwyl sit die mees frekwente grammatikale postulere werkwoord in StandaardAfrikaans is. Vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief kan sowel die vormlike as die frekwensieverskil tussen die StandaardAfrikaanse en Griekwa-Afrikaanse konstruksies ʼn aanduiding wees dat die werkwoorde nie tot dieselfde mate gegrammatikaliseer het in die twee varieteite nie. In hierdie artikel word daar verder vanuit ʼn grammatikaliseringsperspektief ondersoek ingestel na die moontlike verskillende grammatikale gebruike of aanwending van postulere werkwoorde in gesproke Griekwa-Afrikaans en geskrewe StandaardAfrikaans. Daar word geargumenteer dat die bestaande beskrywing van die StandaardAfrikaanse grammatikale postulere konstruksie nie voldoende is om ook te geld as ʼn beskrywing van die konstruksie in niestandaardvarieteite van Afrikaans nie. Sleutelwoorde: postulere werkwoorde, Griekwa-Afrikaans, StandaardAfrikaans, grammatikalisering English Abstract The grammatical functions that postural verbs (specifically the verbs sit, stand, lie and walk ) perform in written Standard Afrikaans, is described quite extensively in existing Afrikaans linguistics research. The postural verb is commonly used in Afrikaans – similar to Dutch – to express progressive meaning. However, the question may, be asked whether it is used in the same way in non-standard language contexts or regional varieties of Afrikaans. There are, after all, already two notable differences in the way that Griekwa Afrikaans, a regional variety of Afrikaans, and Standard Afrikaans uses postural verbs grammatically. Firstly, the en conjunction in Griekwa Afrikaans V POS en construction may be omitted, while this is not the case in Standard Afrikaans. Secondly, there is a difference in frequencies between the postural verbs in Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans. Of the four posture verbs, loop (“walk”) is by far the most common in Griekwa Afrikaans, while sit (“sit”) is the most frequent grammatical postural verb in Standard Afrikaans. From a grammaticalisation perspective, both the formalistic and the frequency differences between the Standard Afrikaans and Griekwa Afrikaans constructions can be an indication that the verbs are not grammaticalised to the same extent in these two varieties. In this article, we aim to investigate the possible differences in grammatical use or application of postural verbs in spoken Griekwa Afrikaans and written Standard Afrikaans to illustrate – from a grammaticalisation perspective – that the existing description of the Standard Afrikaans grammatical postural construction is not adequate to also serve as a description of the construction in nonstandardised varieties of Afrikaans. Keywords: postural verbs, Griekwa Afrikaans, Standard Afrikaans, grammaticalisation